نمی خواهم کنارم بگذاری!!!!

شیطان با تو مخالفت کرد، مغرور شد و از دایره ی دوستان تو بیرون افتاد.

 چه اشتباه بزرگی!

 واقعاً دلم برایش می سوزد.

 شک ندارم که شیطان بدبخت ترین موجود است، چون تو دوستش نداری.

 نمی خواهم مثل او باشم، نمی خواهم کنارم بگذاری!

خود خواهی، خود خواهی، خود خواهی!

شیطان چوب همین خود خواهی اش را خورد.

او به جای اینکه از تو بخواهد ببخشیَش، از تو مهلت خواست تا بندگانت را بفریبد.

جالب این است که تو این اجازه را به او دادی!

فکرش را که می کنم می بینم شیطان یک جور وسیله ی امتحان است که بنده های خوب از بد جدا شوند.

شاید اگر شیطان نبود، دنیا چیزی کم داشت!

/ 0 نظر / 27 بازدید